រោងមហោស្រពព្រះសីហមុនី Preah Sihamoni Theatre

រោងមហោស្រពព្រះសីហមុនី ត្រូវបានកសាងនៅក្នុងចុងទសវត្សទី ៦០។ នៅឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៩ រោងមហោស្រព ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឃ្លាំងអំបិល។ ហើយបន្ទាប់ពីឆ្នាំ ១៩៧៩ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការបញ្ចាំងភាពយន្តឡើងវិញ។ (English below)

Preah Sihamoni theatre was built in late 60’s. From 1975-1979, it was used as the salt warehouse, and after 1979’s, it was re-used as the movie screening.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: