សង្គមរាស្ត្រនិយម Sangkum Reastr Niyum

សង្គមរាស្ត្រនិយម គឺជាគណបក្សនយោបាយថ្មីមួយដែលបានបង្កើតឡើងដោយសម្តេចនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៥៥។ វាជាការរួមបញ្ចូលនៃពាក្យជាភាសាខ្មែរដែលមានអត្ថន័យនៅក្នុងបរិបទនៃបញ្ចឹមប្រទេសថា “សង្គមនិយម” ។ មនុស្សមួយចំនួនស្គាល់វាថាជាសម័យនៃ ស្ថាបត្យកម្មខ្មែរថ្មី ដែលសំដៅទៅលើការពិព៌ណនា អំពី សំណង់ អាគារដែលមាន ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងបច្ចេកទេសទំនើប និងរចនាបថខ្មែរបុរាណ។

Sangkum Reastr Niyum was a new political party formed by King Norodom Sihanouk in 1955. The Khmer combination of these terms corresponds to “socialism” in the Western sense. Some people know this period as “New Khmer Architecture” which refers to describe the buildings that blended modern techniques with Cambodian tradition. Sangkum Reastr Niyum refers to the period from 1953 to 1970 (Building Cambodia: New Khmer Architecture, Helen Grant Ross & Darryl Leon Collins, 2006).

naga
In front of Naga fountain with Independent Monument at the back in 1965 @Yuanta Co

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑